กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งทุกจังหวัดจัดงานรณรงค์วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 จัดแผนผู้บริหาร กษ. ลงพื้นที่ 19 จุด พร้อมเชิญชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้เริ่มต้นฤดูกาลผลิตที่จะมาถึงนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ทั่วประเทศ

          นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรในช่วงฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 แห่งและศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีฐานเรียนรู้ ซึ่งจะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ ทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูลความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น

          ทั้งนี้ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ จึงได้กำหนดแผนการเปิดงาน Field Day 19 จุดหลัก โดยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะลงไปพบปะและเยี่ยมเยียน พร้อมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกร ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ แปลงใหญ่ข้าว อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โดยมี อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : แตงโมไร้เมล็ด ณ ศพก.อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยมี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธาน ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : ปาล์มน้ำมัน ณ ศพก.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : มันสำปะหลัง ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าวและถั่วลิสง ณ แปลงใหญ่ถั่วลิสง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โดยอธิบดีกรมหม่อนไหม ครั้งที่ 6 วันที่ 22 มี.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าวและเกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ครั้งที่ 7 วันที่ 22 เม.ย. 2564 สินค้าหลัก : การเลี้ยงผึ้งโพรง ณ ศพก.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 27 เม.ย. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว/ผัก/ปลา ณ ศูนย์เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โดยอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครั้งที่ 9 วันที่ 7 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นประธาน ครั้งที่ 10 วันที่ 7 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : มันสำปะหลัง ณ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 11 วันที่ 12 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โดยอธิบดีกรมชลประทาน ครั้งที่ 12 วันที่ 13 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : พืชผัก ณ ศพก.เครือข่ายตำบลสวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 13 วันที่ 13 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) เป็นประธาน ครั้งที่ 14 วันที่ 27 พ.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 15 วันที่ 9 มิ.ย. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธาน ครั้งที่ 16 วันที่ 15 มิ.ย. 2564 สินค้าหลัก : ลองกอง ณ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 17 วันที่ 17 มิ.ย. 2564 สินค้าหลัก : ข้าว ณ ศพก.เครือข่ายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อ.ห้วยหม้าย จ.แพร่ โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 18 วันที่ 15 ก.ค. 2564 สินค้าหลัก : ลำไย ณ ศพก.เครือข่ายตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธาน และ ครั้งที่ 19 วันที่ 25 ส.ค. 2564 สินค้าหลัก : ข้าวไร่ดอกข่า ณ ศพก.เครือข่ายข้าวไร่ดอกข่าสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง อ.ห้วยเหมือง จ.พังงา โดยอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน

          กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ต่างๆ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และ ศพก.ก็จะเป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

          จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรมาร่วมเรียนรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ ในการจัดงาน Field Day แต่ละจังหวัด โดยกิจกรรมหลักจะมีสถานีเรียนรู้ที่บูรณาการองค์ความรู้จากหลายหน่วยงาน ซึ่งเน้นเนื้อหา และเทคโนโลยีที่จำเป็นในกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรได้รับทราบ การให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ นิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร รวมทั้งภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน และมีกิจกรรมเสริมภายในงาน ได้แก่ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดยสามารถสอบถามข้อมูลการจัดงาน Field Day ได้ ณ สำนักเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่

****************************

อัจฉรา : ข่าว, มีนาคม 2564 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  กรมส่งเสริมการเกษตร