วันนี้ (22 มีนาคม 2564) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน หมู่ที่ 9 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้แนวการเกษตรผสมผสาน โดยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. คือสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ การจัดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ จึงนับเป็นการทำงานที่สำคัญให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการทำงานร่วมกัน มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง ในการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ได้ โดยงานจะจัดครบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 882 ศูนย์


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า
ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน เป็น ศพก. เครือข่าย ที่เน้นเกษตรผสมผสาน สำหรับงานในวันนี้มีสถานีเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน 5 สถานี คือ

สถานีเรียนรู้ที่ 1 “น้ำลดตอผุด” เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา การบริหารจัดการน้ำ รวมไปถึงการให้น้ำด้วยระบบน้ำอัจฉริยะผ่านระบบ Smart Phone

สถานีเรียนรู้ที่ 2
“ดินจ๋าปุ๋ยมาแล้วจ๊ะ” เกษตรกรได้มีการจัดการพื้นที่เกษตร โดยการใส่ดินและปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมไปถึงการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ พืชปุ๋ยสด เป็นต้น

สถานีเรียนรู้ที่ 3 “พืชปลอดภัย ใครทำได้” ส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์พืชและการผลิต
พืชปลอดภัย

สถานีเรียนรู้ที่ 4 “ป ปลา แปรรูป” เกษตรกรจะได้เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การเลี้ยง
ไข่ผำ การแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และแนวโน้มด้านการตลาด

และสถานีเรียนรู้ที่ 5 “ฝนตกขี้หมูไหล คนเลี้ยงไก่มาเจอกัน” มารู้เทคนิค ขั้นตอนการเลี้ยงเป็ดไข่อารมณ์ดี และเทคนิคเลี้ยงหมูหลุม กลิ่นไม่เหม็น ลงทุนน้อย

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆ ร้านขายสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Smart Farmer / Young Smart Farmer และกลุ่มแม่บ้าน
ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ทั้ง 882 ศูนย์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

……………………………………………………………

ณัฐชา อิสระกุล กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์: ข่าว

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี: ข้อมูล