เกษตรฯ ผนึกพาณิชย์จับมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ตั้งอนุกรรมการและคณะทำงานร่วมผลักดัน 4 พันธกิจ โดยการสร้างและใช้ข้อมูลฐานเดียวกัน (Single Big Data) สร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด                                                                                                   

            นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย 4 คณะ โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานอนุกรรมการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด มีหน้าที่หลักจัดทำแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าเกษตรนวัตกรรม และสินค้าอื่น ๆ ที่มาจากภาคเกษตรกรรมให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ มุ่งคำนึงถึงศักยภาพความคุ้มค่าในกระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก เพื่อให้ผลิตสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็น พร้อมรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตนั้น ภายใต้คณะอนุกรรมการร่วมฯ ดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอีก 4 คณะ เพื่อดูแล 4 กลุ่มสินค้าเกษตร ได้แก่ 1. สินค้าข้าว พืชไร่และพืชสวน 2. สินค้าผลไม้ 3. สินค้าปศุสัตว์ และ 4. สินค้าประมง

            สำหรับคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ มีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ การแปรรูป รวมทั้งนวัตกรรม พร้อมเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนในด้านดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป                                                                                  

            ด้านนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการฯ กล่าวว่า ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และจัดทำยกร่างแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา แบ่งเป็น 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1. การพัฒนาศักยภาพของเกษตร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกที่มีการผลิต/ประกอบการผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด และลำไย 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด และลำไย ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนี้ ต้นน้ำ : พัฒนาศักยภาพและยกระดับเกษตรกรเป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน รวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต มีศูนย์ AIC ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ การจัดทำระบบ GAP ออนไลน์เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ กลางน้ำ : พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ผู้รวบรวมคัดแยก/บรรจุผลผลิต/แปรรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความเข้มแข็งในการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ มีกลไกการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มีข้อมูลการเกษตร Single Big Data ที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการบริหารจัดการอุปทานสินค้าเกษตรครบวงจร สามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด การจัดชั้นตลาดต่างประเทศ ในประเทศ รวมไปถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปลายน้ำ : พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบไปสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง และอื่น ๆ เป็นต้น การขยายช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาดทุกระดับ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภคในทุกมิติ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนา คือ ผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ตอบโจทย์และสนองนโยบายตลาดนำการผลิตซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน

********************************

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร : ข่าว

มีนาคม 2564