โครงการสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565

เรียน ผอ.กองทุกกอง ผอ.สำนักทุกสำนัก ผอ.สสกที่ 1-6 เกษตร กทม เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์

กองคลังขอแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 ขอให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (p0) ในระบบGFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. หากรายการใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องดำเนินการให้ได้ถึงขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP และจะต้องจัดทำรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (เอกสารสำรองเงินประเภท cx) ส่งให้กลุ่มพัสดุ กองคลัง ภายในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. รายละเอียดตาม นส เวียน ที่ กษ 1003/ว1402 ลว 8 กันยายน 2564 ที่แจ้งเวียนทุกหน่วยงานไปแล้ว ทั้งนี้ หากรายการใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่แจ้งดังกล่าวข้างต้น เงินงบประมาณจะถูกพับไปโดยกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประมวลภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพการติดตั้งไวนิล/คัทเอาท์

  • ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้