นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร์

หัวหน้ากลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

นายเชิดศักดิ์ วังทอง

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

นายอัษฏาวุฒิ ทรัพย์เฉลิม

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

นายพัลลภ ธานี

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

นายณัฐพงษ์ ทาโคตร

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ว่าง

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ว่าง

นายช่างเทคนิค

อัตรากำลัง