บทบาทหน้าที่

  • ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการรณรงค์นโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการเกษตร
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการสื่อสารเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรม
  • ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย