บทบาทหน้าที่

  • ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเพื่อวางแผนการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตรและห้องสมุดกรมส่งเสริม การเกษตร
  • ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล องค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
  • ดำเนินการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุด กรมส่งเสริมการเกษตร
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย