บทบาทหน้าที่

  • ศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยีด้านการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านโสตทัศน์ต่าง ๆ
  • ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ ตกแต่ง ภาพและเสียง
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ งานด้านโสตทัศนูปกรณ์
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา