นางสาวสุกัญญา พัวพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

นางเขมณัฎฐ์ กมลกิจจาลักษณ์

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา สมบัติมานะผล

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

นายมานิต ลาเกลี้ยง

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

นางสาววิรังรอง มณีภัคนันท์

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

นางสาวพีรมณฑ์ พุฒตาล

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

นางสาวปาณิสาภัสร์ สังข์สวัสดิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตรากำลัง