นางสาววรวรรณ อังกสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ์

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศุภวรรณ สมบุตร

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

นางสาวจิราพัชร์ โทลา

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

นางสาวเสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

นางสาวณัฐชา อิสระกุล

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

นางสาวนาฏสรวง อินทร์แก้ว

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

นางสาวณชาพร ศรีสนิท

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

นางสาวคันธรส เงินเรืองโรจน์

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร พุดชูชื่น

เจ้าพนักงานธุรการ

 

อัตรากำลัง