บทบาทหน้าที่

  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
  • ดำเนินการจัดประชุมระดับผู้บริหาร การจัดงานพิธีการ การจัดกิจกรรมพิเศษ
  • เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการงบประมาณด้านโครงสร้างทางกายภาพ ได้แก่ อาคารสำนักงาน บ้านพัก สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์สำนักงานและยานพาหนะของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฯ
  • ประสานราชการของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 และหน่วยงานของกรมฯ ในส่วนภูมิภาคในงานที่ผู้บริหารมอบหมาย
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย