นายไตรรัตน์ ดีสุ่น

หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ

นางภัทรารวีย์ โชคสุวรรณาคิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกาญจนา เดชะคุปต์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางภวริศา ศรีชมภู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศรัญยพัตร์ มาทา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุวิภา นำเวียง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวีร์ธิมา เพ็ชรสีงาม

พนักงานธุรการ ระดับ ๔

นางลัดดาวัลย์ ลุมนากัน

พนักงานธุรการ ระดับ ๔

นายพร้อมพันธุ์ กลิ่นจันทร์

พนักงานธุรการ ระดับ ๔

นางนันทพร เพียรพิจารณ์ชน

พนักงานธุรการ ระดับ ๒

นางจิตนิภา แจ้งโพธิ์นาค

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ ๒

นายอนันต์ พัฒนสาร

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒

นายสุชาติ ยะเลาะห์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒

นางสาววิภาดา เจนจบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปนัดดา แก้วดี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิริยาภรณ์ ศรีตันหยง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเหมันต์ กลัดแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

นายพิชญ์ พุ่มเรือง

พนักงานขับรถยนต์

นายสุบรรณ์ วรรณราช

พนักงานขับรถยนต์

นายธวัตย์ งามกำพูวิวัฒน์

พนักงานขับรถยนต์

นายชาญ เรืองมา

พนักงานขับรถยนต์

นายองอาจ รบศรี

พนักงานขับรถยนต์

นายวุฒิพงษ์ หงปัญญา

พนักงานขับรถยนต์

นายวสันต์ เจริญศรี

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอุษา ดวงเงิน

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวบุปผารัตน์ กลีบประทุม

พนักงานจ้างเหมา

นางสมใจ แท่นอินทร์

พนักงานจ้างเหมา