นายไตรรัตน์ ดีสุ่น

หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ

นางภัทรารวีย์ โชคสุวรรณาคิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกาญจนา เดชะคุปต์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางภวริศา ศรีชมภู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศรัญยพัตร์ มาทา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจรัสพัฒน์ ศิลปสมบัติ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพร้อมพันธุ์ กลิ่นจันทร์

พนักงานธุรการ ระดับ 4

นางสาวพราวพลิน วัชรจารุเศรษฐ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวีร์ธิมา เพ็ชรสีงาม

พนักงานธุรการ ระดับ ๔

นางนันทพร เพียรพิจารณ์ชน

พนักงานธุรการ ระดับ 3

นางสาวจิรัชยา ทาบุญสม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางลัดดาวัลย์ ลุมนากัน

พนักงานธุรการ ระดับ ๔

นางจิตนิภา แจ้งโพธิ์นาค

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2

นายอนันต์ พัฒนสาร

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒

นายสุชาติ ยะเลาะห์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒

นางสาววิภาดา เจนจบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปนัดดา แก้วดี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิริยาภรณ์ ศรีตันหยง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเหมันต์ กลัดแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสุบรรณ์ วรรณราช

พนักงานขับรถยนต์

นายพิชญ์ พุ่มเรือง

พนักงานขับรถยนต์

นายธวัตย์ งามกำพูวิวัฒน์

พนักงานขับรถยนต์

นายชาญ เรืองมา

พนักงานขับรถยนต์

นายองอาจ รบศรี

พนักงานขับรถยนต์

นายอนุโรม ศรีคำขลิบ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอุษา ดวงเงิน

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวบุปผารัตน์ กลีบประทุม

พนักงานบริการทั่วไป

นางสมใจ แท่นอินทร์

พนักงานบริการทั่วไป