นายไตรรัตน์ ดีสุ่น

หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ

นางภวริศา ศรีชมภู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพราวพลิน วัชรจารุเศรษฐ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจิรัชยา ทาบุญสม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจรัสพัฒน์ ศิลปสมบัติ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพร้อมพันธุ์ กลิ่นจันทร์

พนักงานธุรการ ระดับ 4

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวีร์ธิมา เพ็ชรสีงาม

พนักงานธุรการ ระดับ 4

นายอนันต์ พัฒนสาร

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางลัดดาวัลย์ ลุมนากัน

พนักงานธุรการ ระดับ 4

นายสุชาติ ยะเลาะห์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

นางจิตนิภา แจ้งโพธิ์นาค

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2

นางสาววิภาดา เจนจบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปนัดดา แก้วดี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิริยาภรณ์ ศรีตันหยง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเหมันต์ กลัดแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสุบรรณ์ วรรณราช

พนักงานขับรถยนต์

นายพิชญ์ พุ่มเรือง

พนักงานขับรถยนต์

นายธวัตย์ งามกำพูวิวัฒน์

พนักงานขับรถยนต์

นายชาญ เรืองมา

พนักงานขับรถยนต์

นายองอาจ รบศรี

พนักงานขับรถยนต์

ว่าง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอุษา ดวงเงิน

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวบุปผารัตน์ กลีบประทุม

พนักงานบริการทั่วไป

นางสมใจ แท่นอินทร์

พนักงานบริการทั่วไป