นายไตรรัตน์ ดีสุ่น

หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ

นางรุ่งทิพย์ ยินดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางกาญจนา เดชะคุปต์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางภัทรารวีย์ โชคสุวรรณาคิน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศรัญยพัตร์ มาทา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวีร์ธิมา เพ็ชรสีงาม

พนักงานธุรการ ระดับ ๔

นางลัดดาวัลย์ ลุมนากัน

พนักงานธุรการ ระดับ ๔

นายพร้อมพันธุ์ กลิ่นจันทร์

พนักงานพิมพ์ ระดับ ๔

นางนันทพร เพียรพิจารณ์ชน

พนักงานธุรการ ระดับ ๒

นางจิตนิภา แจ้งโพธิ์นาค

พนักงานสถานที่ ระดับ ๒

นายอนันต์ พัฒนสาร

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒

นายสุชาติ ยะเลาะห์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒

นางสาววิภาดา เจนจบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปนัดดา แก้วดี

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเหมันต์ กลัดแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิริยาภรณ์ ศรีตันหยง

เจ้าพนักงานธุรการ

นางอุษา ดวงเงิน

พนักงานบริการทั่วไป

นายพิชญ์ พุ่มเรือง

พนักงานขับรถยนต์

นายสุบรรณ์ วรรณราช

พนักงานขับรถยนต์

นายธวัตย์ งามกำพูวิวัฒน์

พนักงานขับรถยนต์

นายชาญ เรืองมา

พนักงานขับรถยนต์

อัตรากำลัง