นายไตรรัตน์ ดีสุ่น

หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ

นางอันธิกา บุญพิทักษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางรุ่งทิพย์ ยินดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกาญจนา เดชะคุปต์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางผาณิต ขุมทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางภัทรารวีย์ โชคสุวรรณาคิน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศรัญยพัตร์ มาทา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอรณัฐ ทันใจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวีร์ธิมา เพ็ชรสีงาม

พนักงานธุรการ ระดับ ๔

นางลัดดาวัลย์ ลุมนากัน

พนักงานธุรการ ระดับ ๔

นายพร้อมพันธุ์ กลิ่นจันทร์

พนักงานพิมพ์ ระดับ ๔

นางนันทพร เพียรพิจารณ์ชน

พนักงานธุรการ ระดับ ๒

นางจิตนิภา แจ้งโพธิ์นาค

พนักงานสถานที่ ระดับ ๒

นายอนันต์ พัฒนสาร

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒

นายสุชาติ ยะเลาะห์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒

นางสาววิภาดา เจนจบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปนัดดา แก้วดี

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเหมันต์ กลัดแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิริยาภรณ์ ศรีตันหยง

เจ้าพนักงานธุรการ

นางอุษา ดวงเงิน

พนักงานบริการทั่วไป

นายพิชญ์ พุ่มเรือง

พนักงานขับรถยนต์

นายสุบรรณ์ วรรณราช

พนักงานขับรถยนต์

นายสุขสันต์ ปึงทิพย์พิมานชัย

พนักงานขับรถยนต์

นายบุญเลิศ พันสีดา

พนักงานขับรถยนต์

นายธวัตย์ งามกำพูวิวัฒน์

พนักงานขับรถยนต์

นายชาญ เรืองมา

พนักงานขับรถยนต์

 

อัตรากำลัง