นายสุรศักดิ์ คำแท้

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่

นายภีมปภพ ศิริปัญโญ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายปรัชวีร์ พรหมสุข

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

นายสัณหพล ชาญศิริรัตนา

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

นางสราญรัตน์ วุฒิสอน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปิยนุช เครือทอง

พนักงานธุรการ ระดับ ๔

นางสาวมณีรัตน์ ภู่วรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายชาญศึก สิทธิรัตน์

นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

นายบุญมี ยอดวิเชียร

พนักงานบริการทั่วไป

อัตรากำลัง