- ว่าง -

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่

นายภีมปภพ ศิริปัญโญ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายปรัชวีร์ พรหมสุข

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายสัณหพล ชาญศิริรัตนา

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวปานไพลิน ตุโสตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมณีรัตน์ ภู่วรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายชายชาญศึก สิทธิรัตน์

นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

นายอิทธิพล ภักดีพิพัฒน์

พนักงานบริการทั่วไป

อัตรากำลัง

WP DataTables