บทบาทหน้าที่

  • ศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมของกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลาง
  • ส่งเสริม เผยแพร่ให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสาร และให้บริการด้านรับ-ส่งข่าวสาร การวางระบบโครงสร้างพื้้นฐาน ติดตั้งโยกย้าย ซ่อมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารให้หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลาง
  • ศึกษา พัฒนา ควบคุมดูแล ให้การสนับสนุน การใช้ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียงของกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลาง
  • ควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงเกี่ยวกับอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ การรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา) ของกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบบ ข้อบังคับและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา พัฒนา ควบคุมดูแลการจัดการด้านพลังงานของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย