• ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม

  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

  • ดำเนินงานเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับการรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง เว้นแต่คดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม

  • ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคของกรมในส่วนกลาง

  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดและศูนย์บริการร่วมของกรม

  • ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างศักยภาพด้านอาคารสำนักงาน บ้านพัก สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์สำนักงานและยานพาหนะเพื่อการบริหารงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฯ

  • ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการตอบข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร

  • ประสานราชการของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ – ๙ และหน่วยงานของกรมในภูมิภาค