นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล

เลขานุการกรม

นายไตรรัตน์ ดีสุ่น

หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ

นางพรชนก ปั่นรัศมี

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ

ว่าง

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่

นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ