นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์

เลขานุการกรม

นายไตรรัตน์ ดีสุ่น

หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ

นางพรชนก ปั่นรัศมี

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ

นายสุรศักดิ์ คำแท้

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ