บทบาทหน้าที่

  • ปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการทั่วไป และร่างโต้ตอบหนังสือราชการ ซึ่งไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
  • จัดเก็บหนังสือราชการ เอกสารราชการ และระเบียบปฏิบัติ
  • ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ งานประชุม งานพิมพ์ งานถ่ายเอกสาร งานไปรษณีย์ และประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน
  • ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณของสำนักงาน การจัดทำคำของบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย