บทบาทหน้าที่

1. งานตามภารกิจ

1.1 กำกับดูแลงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นิติกรรมสัญญา งานละเมิด   ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การออกคำสั่งให้ชดใช้ความรับผิดทางละเมิด การบังคับตามคำสั่งให้ชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด

1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองที่กรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดี หรือข้าราชการในสังกัดเป็นคู่ความในคดี การว่าต่างและการแก้ต่างคดีปกครอง กรณีที่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลภายนอกฟ้องร้องหน่วยงานและข้าราชการที่มีการกระทำทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีเกี่ยวกับการกระทำทางปกครอง การบังคับคดีปกครอง การดำเนินคดีกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดี หรือข้าราชการในสังกัดเป็นคู่ความในคดีแพ่ง หรือละเมิดเรียกค่าเสียหาย สัญญาทางแพ่ง สัญญาจ้างเหมา ซื้อ ขาย เช่า และอื่นๆ คดีกู้ยืมเงินในโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น โครงการปุ๋ยอินทรีย์ โครงการข้าวเปลือก โครงการพัฒนา   ป่าภูเขียว โครงการเตาอบลำไย การบังคับคดีตามคำพิพากษา ยึด อายัดทรัพย์ ตามคำพิพากษา ฯลฯ

1.4 การดำเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาที่กรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดี หรือข้าราชการในสังกัดเป็นคู่ความ เช่น คดีที่ข้าราชการในสังกัดถูกดำเนินคดีอาญาในโครงการจำนำข้าว ประกันรายได้มันสำปะหลัง โครงการมาตรการเพิ่มรายได้ ข้าว และยางพารา

1.5 การดำเนินการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน ที่ดินสาธารณประโยชน์ การขอใช้ที่ดินประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบ แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นคณะกรรมการสอบสวนในกรณีต่างๆ ตามที่ผู้มอบหมาย ตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ ในโครงการและนโยบายของรัฐบาล เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร โครงการ 9101 โครงการเกษตรยั่งยืน ฯลฯ

3. ปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อนโยบายของผู้บริหาร ด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ


กลุ่มงานนิติการได้แบ่งลักษณะงานและความรับผิดชอบ 3 งาน ดังนี้

  1. งานกฎหมายและระเบียบ

ลักษณะงาน คือ ตอบข้อหารือและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจน  การประชุมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน                     

  1. งานละเมิด

ลักษณะงาน คือ งานสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น งานสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การออกคำสั่งทางละเมิด การบังคับตามคำสั่งทางละเมิด การฟ้องร้องคดีละเมิด การบังคับคดี    ตามคำพิพากษา การยึดและการอายัดทรัพย์ตามคำสั่งทางละเมิด และคำสั่งศาล

  1. งานคดี

ลักษณะงาน คือ การฟ้องร้องคดี การแก้ต่างคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีอาญา การสรุปข้อเท็จจริงของแต่ละกรณีให้พนักงานอัยการเพื่อแก้ต่างและว่าต่างคดี การบังคับตามคำพิพากษา การยึดและการอายัดทรัพย์สินตามคำพิพากษาของโครงการต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน        อาคารสถานที่ กรณีที่มีข้อพิพาท การขอใช้ขอถอนสภาพที่ดินประเภทที่ดินสาธารณประโยชน์ และการขอใช้ที่ดินประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงานกรมส่งเสริมการเกษตร