นางพรชนก ปั่นรัศมี

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ

นางสาววิไลวรรณ บุญไชโย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายเฟื่องเฉลย สมัยเทอดศักดิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวธนาภา ชูกาว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพีรพร เกตุฉันท์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสาวิตรี ชูดวง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวกิตติมา แซ่จิ้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายยู่สุบ สะหมัดหานาย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ว่าง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสุวรรณา ระวิโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชัญญานุช ปานเอี่ยม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิไลพร ภูเม็ด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญรดา แก้วอำไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธนบัตร จงจิต

เจ้าพนักงานธุรการ

 

อัตรากำลัง