นางพรชนก ปั่นรัศมี

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ

นายเฟื่องเฉลย สมัยเทอดศักดิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวธนาภา ชูกาว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพีรพร เกตุฉันท์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสาวิตรี ชูดวง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุรีย์พร เสรีรักษ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอุสุมา ศักดิ์ไพศาล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววรินทร เจี่ยสมบุญ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวณัฐธิดา เขตบ้าน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสุวรรณา ระวิโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชัญญานุช ปานเอี่ยม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิไลพร ภูเม็ด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญรดา แก้วอำไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววรณัน ลายเมฆ

เจ้าพนักงานธุรการ

 

อัตรากำลัง