นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวเพ็ญนภา โรจนสังวร

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอรปรียา ทองเนื้อนวล

นิติกรปฏิบัติการ

นายธนิตย์ มณีเลิศ

นิติกร

นายคาถา รองเดช

นิติกร

นายศุภสิทธิ์ เดชโกมล

นิติกร

นางสาวนาตยา สวัสดี

นิติกร

นางสาวศวิตา เกียรติกำแหง

นิติกร

นางสาวรสิกร เจียตระกูล

นิติกร

นางสาวณัฐฐาพร อุ่นศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตรากำลัง