ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์

นิติกรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

นางสาวเพ็ญนภา โรจนสังวร

นิติกรชำนาญการ

นางสาวอรปรียา ทองเนื้อนวล

นิติกรปฏิบัติการ

นายธนิตย์ มณีเลิศ

นิติกร

นายคาถา รองเดช

นิติกร

นายศุภสิทธิ์ เดชโกมล

นิติกร

นางสาวนาตยา สวัสดี

นิติกร

นางสาวศวิตา เกียรติกำแหง

นิติกร

นางสาววรันธร ปภัสสรศิริ

นิติกร

นางสาวณัฐฐาพร อุ่นศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตรากำลัง