นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

นางสาวเพ็ญนภา โรจนสังวร

นิติกรชำนาญการ

นางสาวนิภาวรรณ อัคพิน

นิติกรชำนาญการ

นางสาวอรปรียา ทองเนื้อนวล

นิติกรปฏิบัติการ

นายธนิตย์ มณีเลิศ

นิติกร

นายคาถา รองเดช

นิติกร

นายศุภสิทธิ์ เดชโกมล

นิติกร

นางสาวนาตยา สวัสดี

นิติกร

นางสาวศวิตา เกียรติกำแหง

นิติกร

ว่าง

นิติกร

นางสาวณัฐฐาพร อุ่นศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตรากำลัง