เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมสรุปผลการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลาง/สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โดยชี้แจง ทําความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และกําหนดประเด็น/จุดเด่นปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อนําปัญหาและอุปสรรคไปปรับปรุง/แก้ไข ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมห้อง 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร