เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม 2566 และประดับไฟบริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมครั้งที่ 1/2565

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมครั้งที่ 1/2565 และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2565

สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2565 โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกรอบบันทึกข้อตกลง ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน และค่าเป้าหมาย ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา […]

สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุมการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร (Internet & Intranet) ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุมการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร (Internet & Intranet) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตร เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบผลการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรและเว็บไซต์อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร และพิจารณาสิทธิในการบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ของแต่ละกอง/สำนัก เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 […]

กฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมการเกษตรอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี […]

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565

สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ จัดการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 8/2565 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตรภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

คณะผู้บริหาร เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

คณะผู้บริหาร เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ทำนอง สิงคลาวานิช กรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี […]