“ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบ timeline ของผู้ป่วย ตามที่สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ (ที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้อง) รายงาน”

ผู้ป่วยเป็นชายไทย อายุ 28 ปี จังหวัดเชียงราย (ติดจากผู้ป่วยเป็นหญิงไทย อายุ 25 ปี จังหวัดพะเยา)