การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรกรออนไลน์ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรกรออนไลน์ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com โดยสรุปผลยอดขายสะสมตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 ถึง 15 พฤศจิกายน 2566 รวมมูลค่า […]

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับทราบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย […]

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือในประเด็น แนวทางการจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ และระดับส่วนงานย่อย และกรอบการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงการขอความเห็นชอบในประเด็น ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเด็นที่กำหนดตามกรอบการดำเนินการ […]

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี

กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี โดยมีนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรับบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ณ สำนักงาน […]

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมการเกษตรอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง […]

ประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เลขานุการกรม พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายธงชัย มูลคำศรี เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และได้ลงพื้นที่ ณ วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เพื่อตรวจสอบสถานที่ในการเตรียมงานกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ […]

รับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเลขานุการกรม เข้ารับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2566 ณ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น […]

เลขานุการกรม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 56 ปีเลขานุการกรม

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เลขานุการกรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 56 ปี โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม และศาลพระภูมิ กิจกรรมปลูกต้นไม้ พิธีแสดงความเคารพศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช ในการนี้ นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนในการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ […]

สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งานระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature/Digital Signature)

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งานระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature/Digital Signature) หลักสูตรผู้ใช้งานทั่วไป ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน และกองพัฒนาการเกษตร ผ่านช่องทางออนไลน์โดยระบบ zoom cloud meeting

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag […]