ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี

กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี โดยมีนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรับบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ณ สำนักงาน […]

ประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เลขานุการกรม พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายธงชัย มูลคำศรี เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และได้ลงพื้นที่ ณ วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เพื่อตรวจสอบสถานที่ในการเตรียมงานกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ […]

รับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเลขานุการกรม เข้ารับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2566 ณ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น […]

เลขานุการกรม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 56 ปีเลขานุการกรม

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เลขานุการกรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 56 ปี โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม และศาลพระภูมิ กิจกรรมปลูกต้นไม้ พิธีแสดงความเคารพศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช ในการนี้ นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนในการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ […]

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ซึ่งจัดโดยกรมการศานา เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานโบราณราชประเพณีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศาสนูปถัมภ์และศาสนพิธี ให้แก่ผู้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 […]

ประชุมหารือข้อกฎหมายในกระบวนการดำเนินการทางวินัย การดำเนินการทางคดี และการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือข้อกฎหมายในกระบวนการดำเนินการทางวินัย การดำเนินการทางคดี และการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4 – 5

กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4 – 5 เพื่อเป็นแนวทางและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม […]

ให้คำแนะนำแนวทางการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร โดย กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมหารือกับนายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานติดตามเร่งรัดหนี้สินของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 3

นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ และคณะ ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม […]

อบรม “การพัฒนาเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร (Internet & Intranet)”

สำนักงานเลขานุการกรม โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร (Internet & Intranet)” ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ความรู้ในการเปลี่ยน wordpress ให้รองรับเวอร์ชั่นใหม่และมีความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 7 […]