การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรกรออนไลน์ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรกรออนไลน์ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com โดยสรุปผลยอดขายสะสมตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 ถึง 15 พฤศจิกายน 2566 รวมมูลค่า […]

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับทราบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย […]

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือในประเด็น แนวทางการจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ และระดับส่วนงานย่อย และกรอบการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงการขอความเห็นชอบในประเด็น ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเด็นที่กำหนดตามกรอบการดำเนินการ […]

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมการเกษตรอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง […]

สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งานระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature/Digital Signature)

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งานระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature/Digital Signature) หลักสูตรผู้ใช้งานทั่วไป ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน และกองพัฒนาการเกษตร ผ่านช่องทางออนไลน์โดยระบบ zoom cloud meeting

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag […]

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร […]

การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) ครั้งที่ 2

ผู้แทนสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) ครั้งที่ 2 โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เมื่อเวทีแห่งนี้มีพี่เลี้ยง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระบบดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ( DOAE Onboarding Program) […]

การประชุมเตรียมการงานกฐินพระราชทานประจำปี 2566

เลขานุการกรมพร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายกมล โสพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

ให้ความรู้ด้านงานสารบรรณแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายไตรรัตน์ ดีสุ่น หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ บรรยายด้านงานสารบรรณเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น […]