เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1