สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร