สำนักงานเลขานุการกรม โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร (Internet & Intranet)” ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ความรู้ในการเปลี่ยน wordpress ให้รองรับเวอร์ชั่นใหม่และมีความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร