เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายไตรรัตน์ ดีสุ่น หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ บรรยายด้านงานสารบรรณเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร