เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมฯ เพื่อนำเสนอรายละเอียดและหารือเกี่ยวกับคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 4/1-2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร