วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ จัดเครื่องเสียงและสถานที่เตรียมงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง