เลขานุการกรมเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกอง/สำนักส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 และเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เพื่อติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร