พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ มีผลบังคับตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา