วันที่ 6 กันยายน 2562 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 โดยมีกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี