การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานด้านระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญและทักษะการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2562  บรรยายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขานุการกรม โดย ฝ่ายสารบรรณ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการแผนงานกิจกรรม ปี 2563 โดยฝ่ายสารบรรณ และศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 1 กันยายน 2562 กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง จิตบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย วิทยากรสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ