อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตนารมย์ “สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”