แล้งนี้ เกษตรฯ แนะเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองฝักสด อายุสั้น ใช้น้ำน้อย ราคาดี มีตลาดแน่นอน

 

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนเกษตรกรหันมาปลูกถั่วเหลืองฝักสดแบบแปลงใหญ่ ปลูกง่าย อายุสั้น ใช้น้ำน้อย ราคาดี มีตลาดแน่นอน อีกทางเลือกสำหรับปลูกทดแทนนาปรัง กลุ่มเกษตรกรหยิบเงินล้านต่อฤดูกาล

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยกับเผชิญอยู่ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการทำการเกษตรซึ่งต้องใช้น้ำ ประกอบกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรตามระบบแปลงใหญ่ที่ใช้หลักการตลาดนำการผลิต โดยสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม บริหารจัดการร่วมกัน และรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงให้เกษตรกรสามารถเป็นผู้จัดการ บริหารจัดการผลิต ผลผลิต และการตลาดได้ด้วยตนเอง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดงานวันเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสดแปลงใหญ่ขึ้น ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงประดาพระ หมู่ที่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อสร้างการรับรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดของถั่วเหลืองฝักสดแบบแปลงใหญ่ให้กับเกษตรกร รวมถึงเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่องการปลูกถั่วเหลืองฝักสด และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ต่อไป

สำหรับถั่วเหลืองฝักสดจังหวัดอุทัยธานี มีความโดดเด่นเฉพาะตัวในด้านรสชาติ คือ มีความหอม หวาน อร่อย เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศ ที่เอื้ออำนวยในการเพาะปลูก ซึ่งเดิมเกษตรกรจะปลูกปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม แต่ปัจจุบันได้ปลูกเพิ่มอีกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2563 จังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองฝักสดประมาณ 6,500 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า 2,500 ไร่ และได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรแปลงใหญ่ประมาณ 4,800 ไร่ สมาชิก จำนวน 270 ราย ซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องของต้นทุนการผลิตแล้ว ยังสามารถแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการทำนาปีละ 2 – 3 ครั้ง และปัญหาด้านราคาผลผลิตที่ตกต่ำได้อีกด้วย เนื่องจากถั่วเหลืองฝักสดเป็นพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เป็นพืชอายุสั้น ให้ผลผลิตสูง ราคาดี และมีตลาดรองรับอย่างแน่นอน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า การส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองฝักสดเป็นการทำงานเชิงบูรณาการในลักษณะประชารัฐ ประกอบด้วย เกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันบริหารจัดการถั่วเหลืองฝักสด (ถั่วแระญี่ปุ่น) อายุการเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 68 – 70 วัน ใช้น้ำน้อยเพียง 300 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ในขณะที่ข้าวนาปรังจะมีอายุเก็บเกี่ยว 120 วัน และใช้น้ำมากกว่าถึง 5 เท่าตัว หรือประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ อีกทั้งถั่วเหลืองฝักสดยังมีตลาดรองรับที่แน่นอนจากบริษัทที่ทำสัญญารับซื้อไว้แล้วล่วงหน้า นั่นคือการใช้หลักการตลาดนำการผลิต ทำให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่ประสบปัญหาด้านรายได้ โดยคาดว่าปีนี้ถั่วเหลืองฝักสดของจังหวัดอุทัยธานีจะให้ผลผลิตทั้งหมด 5,760 ตัน คิดเป็นมูลค่าด้านเศรษฐกิจประมาณ 97 ล้านบาทต่อฤดูกาล ซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ประมาณ 1.2 ล้านบาท

**********************************
เสาวลักษณ์ : ข่าว, มกราคม 2563, กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร