วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร และคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร วางพวงมาลา คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์