วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร ซึ่งมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมออกหน่วยบริการด้านการเกษตรในลักษณะของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน