ดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง  มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19)