อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีพื้นที่การเกษตรกว่า 160,000 ไร่ สินค้าหลัก ได้แก่ ข้าว ตั้งเป้า ยกระดับผลิตข้าวอินทรีย์ พร้อมแนะเกษตรกรขายออนไลน์ พร้อมส่งตรงให้ผู้บริโภค ผ่านไปรษณีย์ไทย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวหลังจากการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ว่า วันเริ่มต้นฤดูกาลผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญมาก เพราะเปิดโอกาสให้เกษตรกร เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน จากทั้งเกษตรกรต้นแบบ และจากสถานีการเรียนรู้ต่างๆ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายตลาดนำการเกษตร ที่ให้เกษตรกร มีตลาดที่แน่นอนของตัวเอง และสร้างช่องทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าเกษตร รวมถึงการปรับวิธีการผลิต การลดต้นทุน ให้สอดคล้องกับความต้องการ

สำหรับ ฟิลเดย์ข้าว ของ อ.ธาตุพนม ตั้งเป้ายกมาตรฐานเป็นข้าวอินทรีย์ พร้อมลดต้นทุน จากเดิม 4,450 บาท/ไร่ ให้เหลือ 3,500 บาท/ไร่ และเพิ่มผลผลิตข้าว จาก 400 กก./ไร่ เป็น 480 กก./ไร่ และมีการต่อยอดแปรรูปสินค้า เช่น ข้าวฮางงอก ข้าวกล้อง จมูกข้าวบด น้ำข้าวกล้องงอก

ด้าน นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภายในการจัดงานครั้งนี้ มีเทคโนโลยีเด่น ทั้งการจัดการดินปุ๋ย การใช้ปุ๋ยพืชสดหลังนา การไถกลบตอซัง การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยผสมผสาน รวมถึงการใช้สารชีวภัณฑ์ ต่างๆ แบ่งเป็น สถานีเรียนรู้ ทั้งหมด 5 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 ลดต้นทุน เฮ็ดปุ๋ยหมัก ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่นาก่อนหน่า สถานีที่ 2 เพิ่มผลผลิต เฮ็ดนาน้อย ได้เข่าหลาย เน้นการปลูกข้าวแบบปราณีต สถานีที่ 3 พัฒนาคุณภาพ เฮ็ดให้คัก พักใส่ยา โก่นให้สุด ขุดให้ถึง สถานีที่ 4 ด้านการตลาด เล่นไลน์ ได้เงิน สถานีที่ 5 บริหารจัดการ นอนหลับบ่ได้เงินหมื่น นอนฝันได้เงินแสน นอกจากนี้ ยังมีสถานีเรียนรู้เสริม เช่น การลดการเผาในพื้นที่เกษตร แปลงวัสดุการเกษตร เหลือใช้ให้มีมูลค่า , เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ young smart farmer , สถานีเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง เป็นต้น