นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2563 

ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1

เมื่อวันพุธ ที่ 11  มีนาคม  2563  เวลา 13.30 น.