ช่วงเดือนเมษายน 2563 ทั่วทุกภาคปีนี้อากาศร้อน สลับมีพายุฤดูร้อนบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ ความชื้นสัมพัทธ์สูง 70-80% ปริมาณน้ำฝน 60 – 90 มม. ขอให้เกษตรกรสำรองน้ำไว้ใช้ และดูแลผลผลิต ตัดแต่งกิ่ง และหมั่นสำรวจศัตรูพืชในแปลงปลูกพืชอย่างสม่ำเสมอ

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกพืช ระวังศัตรูพืชสำคัญต่างๆ ดังนี้

ภาคเหนือ > มันสำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง และ ไรแดง

            > ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

  > ไม้ผล ระวัง เพลี้ยไฟ หนอนเจาะผล และมวนลำไย

  > กาแฟ ระวัง มอดเจาะผลกาแฟ

ภาคกลางและตะวันตก > ข้าว ระวัง แมลงสิง บั่ว โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้

        > อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย และ แมลงนูนหลวง

        > มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม และด้วงแรด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว และโรคใบขาว

> มันสำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง ไรแดง และโรคใบด่าง

ภาคตะวันออก   > ไม้ผล ระวัง หนอนเจาะลำต้น หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เพลี้ยไฟ และโรคผลเน่า

> มันสำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง ไรแดง และโรคใบด่าง

ภาคใต้ > มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม ด้วงแรด และ ด้วงงวง

> ยางพารา ระวัง โรคใบร่วง และโรครากขาว

> ไม้ผล ระวัง หนอนเจาะลำต้น เพลี้ยไฟ และเพลี้ยแป้ง

หากพบการระบาด ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอ, สำนักงานเกษตรจังหวัด ใกล้บ้าน