นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2563 
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563  เวลา 13.30 น.