วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยรองอธิบดี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เปิดตัวโครงการ กสก. ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างค่านิยมและจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเห็นความสำคัญในการใช้สาธารณูปโภคของหน่วยงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มา : https://www.facebook.com/DOAEIMAGE/