ประชุมเรื่อง มาตราการลดและคัดแยกขยะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒