สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมการนำเสนอระบบ e-Signature ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิทยากร นายฉัตรชัย เจริญสรรพสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร