วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 8/2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1