งานบริการซ่อมเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น